Monday, November 7, 2022

Soal Dan Jawaban PAS Bahasa Sunda Kelas 11 SMA/MA Tahun 2022/2023

Soal PAS Bahasa Sunda Kelas 11 SMA/MA Tahun 2022/2023 - Kegiatan Penilaian Akhir Semester (PAS) menjadi salah satu penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik selama satu semester.
Soal PAS Bahasa Sunda Kelas 11
Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. Hasil penilaian akhir semester selanjutnya diolah dan dianalisis untuk mengetahui ketuntasan belajar peserta didik, hasil penilaian ini dapat dimanfaatkan untuk program remedial, pengayaan, dan pengisian rapor

Setiap satuan pendidikan, selain wajib melakukan perencanaan dan proses pembelajaran, juga perlu melakukan penilaian hasil pembelajaran sebagai upaya terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Salah satu bentuk penilaian hasil belajar tersebut adalah Penilaian Akhir Semester (PAS).

Peserta didik diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti PAS tahun pelajaran 2022/2023 dengan baik. Persiapan yang baik tentu akan ikut menentukan pencapaian hasil tes peserta didik secara maksimal.

Salah satu upaya persiapan diri yang dapat dilakukan peserta didik adalah mempelajari Kisi-kisi Soal PAS Kelas 11 SMA/MA Tahun 2022/2023 serta mencoba menjawab soal-soal PAS dengan mengerjakan contoh soal Penilaian Akhir Semester yang akan mimin bagikan di akhir postingan ini

Contoh Soal PAS Bahasa Sunda Kelas 11 SMA/MA

Berikut ini contoh soal PAS Bahasa Sunda Kelas 11 SMA/MA yang akan mimin bagikan, silahkan simak gambaran contoh soal PAS berikut

1. Hiji jalma anu jadi panengah atawa pingpinan sidang boh dina rapat atawa diskusi, anu ngajejeran pasualan diskusi jeung ngatur padungdenganana disebut .....
A. Orator 
B. Moderator 
C. Panata calagara
D. Panata acara
E. Pamilon

2. Nampung unggal saran, méré kasempetan pikeun nepikeun gagasan ka peserta diskusi, nyatetkeun pananya dina diskusi, kaasup sababaraha hal anu jadi tugas panumbu catur utamana dina bagéan .....
A. Mungkas diskusi
B. Nutup diskusi
C. Nyindekkeun diskusi
D. Ngatur jalanna diskusi
E. Muka diskusi

3. Nu kaasup kana pancén panumbu catur dina muka diskusi diantarana nya éta .....
A. Nepikeun jejer diskusi
B. Nengahan nu padungdeng
C. Nampung unggal saran
D. Ngahaturkeun nuhun ka nu hadir
E. Ménta dihampura bisi aya kasalahan

4. ..... Pamungkas, mugia diskusi ieu janten salah sahiji jalan supados pikiran urang langkung jembar. Neda dihapunten bilih aya basa anu kirang merenah kana manah. ..... Ungkara di luhur kaasup kana caritaan panumbu catur dina bagéan .....
A. Bubuka 
B. Eusi 
C. Sanduk-sanduk
D. Pedaran
E. Panutup

5. Di handap ieu kaasup kana rédaksi nalika panumbu catur ngatur jalanna diskusi, nyaéta .....
A. Sakitu anu kapihatur, mugia urang sadaya janten siswa-siswi anu cageur, bageur, pinter, bener, singer, tur parigel.
B. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.
C. Haturan ka pangjejer kahiji, Bapa Ridwan Kamil kanggo ngadugikeun pedaranana.
D. Sampurasun... Hatur nuhun ka sadérék panata acara nu parantos masihan waktosna.
E. Hapunten bilih aya basa nu kirang merenah. Bobo sapanon carang sapakan, hapunten anu kasuhun hampura anu diteda. 

Untuk mempersiapkan pelaksanaan PAS pada semester 1 Tahun Pelajaran 2022/2023 di jenjang pendidikan atau Madrasah kelas 11 SMA/MA untuk mapel Bahasa Inggris, silahkan anda dapat mengunduh contoh soal PAS Bahasa Sunda yang disertai kunci jawaban pada tautan yang sudah mimin sediakan di bawah ini
  • Contoh Soal PAS Bahasa Sunda Kelas 11 Lihat 
Selain mengunduh contoh soal PAS Semester 1 diatas, rekan-rekan ruang pendidikan juga dapat memanfaatkan Kisi-kisi Soal PAS Kelas 10, 11 dan 12 SMA/MA Tahun 2022/2023 yang sudah mimin rancang pada tautan berikut
  • Kisi-kisi Soal PAS Kelas X Lihat
  • Kisi-kisi Soal PAS Kelas XI Lihat
  • Kisi-kisi Soal PAS Kelas XII Lihat
Demikian yang dapat mimin bagikan terkait contoh soal PAS Bahasa Sunda Kelas 11 SMA/MA Semester 1 Tahun 2022/2023 ini semoga bermanfaat dan dapat meringankan tugas rekan-rekan ruang pendidikan dalam menyusun kisi-kisi dan soal PAS nanti

Ruang Pendidikan adalah Media yang menyajikan Informasi Pendidikan dan Pembelajaran Online


EmoticonEmoticon